درخواست ثبت نمره بدون ارائه مقاله

تعداد بازدید:۱۶۵

برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: ارسال فرم انصراف مقاله (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: شماره تماس دانشجو

پیوست : فرم انصراف مقاله

گیرنده ایمیل: diau.bakhshi@gmail.com (آقای بخشی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)