درخواست ثبت نمره با ارائه مستندات مقاله

تعداد بازدید:۱۵۴

برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: ارسال فرم ارزیابی مقاله (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: کد رهگیری مقاله (دریافت این کد از طریق مراجعه به آدرس  www.thesis.damavandiau.ac.ir/fa/form/42  و تکمیل اطلاعات مقاله و دریافت کد رهگیری برای هر مقاله) + شماره تماس دانشجو

پیوست1 : فرم ارزیابی مقاله (کلیک جهت دریافت)

این فرم به امضای مدیر گروه و استاد راهنما (یا مدیر گروه از طرف) نیاز دارد که یا توسط دانشجو بصورت حضوری یا ایمیلی اخذ شود و یا از طرف مدیر گروه ایمیل تایید مقاله به آدرس ایمیل زیر ارسال شود.

پیوست2: مستندات مقاله (فرم پذیرش (acceptance) مقاله (برای مقالات ژورنال) و گواهی شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله (برای مقالات کنفرانس)

گیرنده ایمیل: diau.m.fazli@gmail.com (آقای فضلی-مسئول دفتر امور پایان نامه ها)