انجام مراحل اعلام آمادگی دفاع

تعداد بازدید:۱۸۱

گام اول: برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: ارسال فرم اعلام آمادگی دفاع (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: کد رهگیری چکیده پایان نامه (دریافت این کد از طریق مراجعه به آدرس http://thesis.damavandiau.ac.ir/fa/form/7 و تکمیل اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری) + شماره تماس دانشجو

پیوست1 : فرم اعلام آمادگی دفاع (کلیک جهت دریافت)

این فرم به امضای مدیر گروه، استاد راهنما و داوران انتخاب شده توسط مدیر گروه (یا امضای مدیر گروه از طرف آنها) نیاز دارد که یا توسط دانشجو بصورت حضوری یا ایمیلی اخذ شود و یا از طرف مدیر گروه ایمیلی با محتوای تعیین داوران و زمان دفاع و تایید دفاع از طرف استاد راهنما و داوران به آدرس ایمیل زیر ارسال شود.

گیرنده ایمیل: Diau.fatehi@gmail.com (خانم فاتحی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)

 

گام دوم: مراجعه به قسمت دریافت تایید آموزش برای دفاع و طی کردن مراحل مربوطه (این قسمت در منوی آموزش ایجاد شود و در اینجا لینک آن قرار گیرد)

 

گام سوم: مراجعه به قسمت دریافت تایید مالی برای دفاع و طی کردن مراحل مربوطه (این قسمت در منوی مالی ایجاد شود و در اینجا لینک آن قرار گیرد)

 

گام چهارم: مراجعه به قسمت دریافت تایید صندوق رفاه برای دفاع و طی کردن مراحل مربوطه (این قسمت در منوی مالی ایجاد شود و در اینجا لینک آن قرار گیرد)