درخواست اخذ کد پایان نامه

تعداد بازدید:۱۶۸

در صورتیکه دانشجو در مرحله اخذ کد سامانه پژوهشیار است می تواند برای این منظورایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: درخواست اخذ کد پایان نامه (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: نام استاد راهنما + شماره تماس دانشجو

پیوست : ----

گیرنده ایمیل: diau.bakhshi@gmail.com (آقای بخشی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)

توضیح: ضروری است استاد راهنمای مربوطه با ارسال ایمیلی به آدرس فوق، موافقت خود را اعلام نماید.