درخواست گواهی دفاع

تعداد بازدید:۱۶۸

برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: درخواست گواهی دفاع (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: مخاطب گواهی + تاریخ دفاع +شماره تماس دانشجو

پیوست : ---

گیرنده ایمیل: Diau.fatehi@gmail.com (خانم فاتحی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)