درخواست معرفی نامه

تعداد بازدید:۱۶۰

برای این منظور لازم است ایمیلی با مشخصات زیر ارسال شود:

موضوع: درخواست معرفی نامه (نام دانشچو)-(شماره دانشجویی)

متن ایمیل: مخاطب معرفی نامه + متن پیشنهادی +شماره تماس دانشجو

پیوست : ---

گیرنده ایمیل: Diau.fatehi@gmail.com (خانم فاتحی-کارشناس دفتر امور پایان نامه ها)