دریافت اطلاعات

تعداد بازدید:۱۶۲

دانشجویان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و مشاهده رویه ها، فرم ها، آیین نامه ها و اطلاعیه ها به سایت امور پایان نامه ها به آدرس http://thesis.damavandiau.ac.ir مراجعه نمایند.