لیست ایمیل مسئولین دانشگاه

تعداد بازدید:۱۱۴

 

مسئولین دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

آقای دکتر صفری

ریاست دانشگاه

Safari@damavandiau.ac.ir

آقای دکتر اسدالهی

معاون علمی

Diau.asadollahi@gmail.com

آقای دکتر نهاوندی

معاون اداری مالی

Diau.nahavandi@gmail.com

آقای دکتر ملک محمدی

معاون دانشجویی فرهنگی

mahdimm1360@gamil.com

آقای دکتر خواجه صالحانی

رییس دانشکده  فنی و مهندسی

Diau.salehani@gmail.com

آقای دکتر عبداللهی فر

رییس دانشکده علوم انسانی و هنر

hadiabdollahifar@gmail.com

آقای امیری

مدیر حراست

 

خانم مهدیه نادری

مدیر پژوهش

diau.naderi@gmail.com

آقای مرتضی کریم باغبان

مدیر آموزش

Diau.M.Baghban@gmail.com

آقای مرتضی احمدی

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی

farhangi@damavandiau.ac.ir

آقای عباس حبیبی

رئیس امور اداری

 

خانم خدیجه بختیاری

رئیس امور مالی

Diau.bakhtiari@gmail.com

آقای محمدرضا آصفی

رئیس اداره دانشجویی و ورزشی

Diau.asefi@gmail.com

آقای سعید حبیبی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

riasat@damavandiau.ac.ir

آقای هادی مهدی طیبی

مدیرگزینش

tayebi@damavandiau.ac.ir

آقای دکتر حکیمی

رئیس مرکز تحقیقات انرژی

 

آقای دکتر کاویانی پور

مدیر مرکز رشد

 

آقای حمید احمدآقایی

رئیس مرکز تحقیقات بتن و آسفالت